Chứng Nhận

1. Chứng nhận hệ thống đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (USA)

Tải tại đây

2. Giấy chứng nhận đăng ký dịch vụ Kiểm Định- Hiệu chuẩn của Tổng Cục Đo Lường Chất Lượng (Vietnam)

Tải tại đây