Phân biệt hiệu chuẩn, hiệu chỉnh và kiểm định

Phân biệt hiệu chuẩn, hiệu chỉnh và kiểm định Blog
Hiệu chuẩn là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo. Nó cũng có thể bao gồm việc điều chỉnh thiết bị để đưa nó phù hợp với tiêu chuẩn. Dựa vào kết quả hiệu chuẩn quyết định xem thiết bị có sử dụng tiếp hay không.

hiệu chuẩn, hiệu chỉnh và kiểm định

Hiệu chỉnh

Là chỉnh sửa sai sót của máy móc, thiết bị nhằm đạt một độ chính xác và tin cậy cần thiết.

hiệu chuẩn, hiệu chỉnh và kiểm định

 

Kiểm định

Là xác định, xem xét sự phù hợp của phương tiện đo so với yêu cầu pháp lý có đạt các chỉ tiêu kỹ thuật hay không, kết quả do cơ quan nhà nước xác định là đạt hay không đạt. Kiểm định mang tính bắt buộc đối với phương tiện đo có trong “Danh mục các thiết bị bắt buộc kiểm định” theo quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 6/7/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Việc kiểm định chỉ được thực hiện bởi một đơn vị được chỉ định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trong lĩnh vực Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng) trong phạm vi được chỉ định. Thiết bị đo sau khi kiểm định đạt yêu cầu được dán tem kiểm định hoặc cấp giấy chứng nhận kiểm định của cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường hoặc cơ sở được uỷ quyền kiểm định Nhà nước và có giá trị pháp lý trong cả nước.

Hiệu chuẩn và kiểm định giống nhau là việc so sánh phương tiện đo với chuẩn để đánh giá sai số và các đặc trưng kỹ thuật, đo lường khác của nó.

Hiệu chuẩn và kiểm định khác nhau ở chỗ hiệu chuẩn là tự nguyện còn kiểm định là bắt buộc theo yêu cầu pháp lý.

  • Chia sẻ